Direct naar de inhoud.

Vijfenveertig windturbines is nog steeds kolossaal

Wethouder Peter Gelling | DSC_0351

STADSKANAAL – Het Ministerie van Economische Zaken heeft onlangs inwoners geïnformeerd dat minister Kamp een besluit heeft genomen over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De minister heeft besloten dat het park met de tweehonderd meter hoge windturbines er gaat komen. Wethouder Peter Gelling van de gemeente Stadskanaal legt zich daar niet bij neer. ‘Als gemeente laten we uitzoeken welke stappen we kunnen ondernemen tegen dit besluit van de minister’.

Voor de goede orde: de gemeente Stadskanaal is sterk voor toepassing van duurzame energie. Maar niet als dat gaat op een wijze die ten koste gaat van een duurzame ontwikkeling van het gebied. Gelling: ‘De windturbineparken hebben een negatieve invloed op de regionale economie en doen afbreuk aan het woon- en leefklimaat in onze gemeente. Wij hebben daar ernstig bezwaar tegen gemaakt. Zo is het beoogde windpark veel te groot en massaal. Het park doet grote afbreuk aan het woon- en leefklimaat, met negatieve consequenties voor het midden- en kleinbedrijf. Stimulerende maatregelen om de krimp op te vangen en het ondernemersklimaat, recreatie en toerisme te stimuleren, worden teniet gedaan’.

Nagenoeg elk draagvlak ontbreekt
Daarbij ontbreekt volgens Gelling nagenoeg elk draagvlak. ‘Zo’n tachtig procent van de omwonenden heeft zich uitgesproken tegen het windpark. En wat te denken van de gezondheidsaspecten: ook daar missen wij een zorgvuldige afweging. De minister houdt zich gewoon niet aan de gedragsregels die er bestaan voor realisatie van dergelijke grootschalige windparken. En daarbij, er zijn goede alternatieven: denk aan zonne-energie.’

Peter Gelling is van mening dat de minister bijzonder handig manoeuvreert. ‘Want wat heeft de minister naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen nu gedaan? Hij heeft van het oorspronkelijke plan vijf windturbines bij Drouwenermond geschrapt. In plaats van vijftig worden er nu vijfenveertig geplaatst. Eigenlijk heel slim. Door het weghalen van deze lijn turbines, haalt hij voor een deel het bezwaar weg dat er één groot aaneengesloten turbinepark zal komen. Tevens komt de minister tegemoet aan het bezwaar tegen alle flikkerende lichtjes in de turbines. Dat, door lichten permanent te laten branden. Daarnaast houdt de minister rekening met de nadelige effecten die de windturbines hebben op de onderzoeken van Astron LOFAR, door de dichtstbijzijnde lijn met turbines weg te halen. (LOFAR is een radiotelescoop die samengesteld is uit duizenden radioantennes. Het centrale punt bevindt zich tussen Exloo en Buinen. LOFAR doet astronomisch onderzoek, red.)

Een druppel op de gloeiende plaat
Volgens Gelling zijn de maatregelen een druppel op de gloeiende plaat. Gelling: ‘Er wordt nog steeds niet gekeken naar alternatieve vormen voor duurzame energie. Bijvoorbeeld solarparken kunnen net zo rendabel zijn en hebben een aanzienlijk minder groot effect op de omgeving. Vijfenveertig windturbines met ieder een tiphoogte van meer dan 200 meter is in onze beleving nog steeds kolossaal. Met de aanpassingen van de minister worden de bezwaren zoals ik die eerder aangaf niet weggenomen’.

De gemeente Stadskanaal laat uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch stappen tegen het besluit van de minister te nemen. Gelling: ‘Ondanks het feit dat de Crisis- en Herstelwet het in principe uitsluit bezwaar te maken als gemeente, hebben we dat toch gedaan. We willen geen enkele gelegenheid voorbij laten gaan om duidelijk te maken wat we vinden. Daarnaast zijn we actief in contact met Tweede Kamerleden. Wij proberen hen ervan te overtuigen dat het beoogde windpark niet verstandig is. Een aantal van hen is het met ons eens en is zeer kritisch. Echter lang nog niet voldoende Kamerleden, dus wij blijven proberen Tweede Kamerleden ervan te overtuigen het besluit van de minister ‘on hold’ te zetten’.

Lastig blijft dat bij een mogelijke realisatie van een groot windpark regels gelden voor wat je als gemeente wel en niet kunt doen. Volgens Gelling is het voor de gemeente als lokale overheid in principe niet mogelijk bezwaar te maken. ‘Inwoners kunnen dat wel doen; velen van hen hebben eerder een zienswijze ingediend’.

Alternatieven voor het opwekken van duurzame energie, anders dan windenergie, zijn voorhanden. In de motie van Kamerleden Smaling, Van Veldhoven en Mulder heeft de Tweede Kamer de minister gevraagd een maatschappelijk kosten-batenanalyse uit te voeren naar de huidige en de verwachte energieopwekking uit zon en wind op land. Gelling: ‘Wij onderschrijven de noodzaak van een dergelijk onderzoek. In het huidige beleid wordt te krampachtig vastgehouden aan een doelstelling voor windenergie en onvoldoende rekening gehouden met de potentie van zonne-energie.

Zonne-energie is uitstekend alternatief
Voor ons gebied heeft een gerenommeerd bureau een maatschappelijk kosten-batenanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zonne-energie – al dan niet in combinatie met windenergie – een uitstekend alternatief is. Vanuit het plaatselijke bedrijfsleven is een plan voor een solarpark in ontwikkeling. Dit plan kent in tegenstelling tot het windpark wel draagvlak bij inwoners, de lokale politiek en bedrijfsleven. Een ander alternatief is het verduurzamen van woningen. Mocht blijken dat niet de gehele taakstelling te verwezenlijken is met deze alternatieven, dan zijn ook combinaties denkbaar, waardoor de schadelijke invloed van de windturbineprojecten aanzienlijk kan worden teruggedrongen’.

Tot besluit is Gelling stellig: ‘Ons land staat aan de vooravond van een grote energietransitie. Het is belangrijk hiermee een goed begin te maken. Een begin dat kan rekenen op maatschappelijk draagvlak, gekoppeld aan een duurzame economische ontwikkeling. Daarvan is nu geen sprake. We hopen dat Tweede Kamerleden de minister hierop aanspreken en de minister een beweging maakt naar alternatieve vormen van duurzame energie. Wij blijven in ieder geval strijdvaardig’.